Cíle a způsoby poskytování sociálních služeb…

(základní prohlášení poradny)

 

Poslání zařízení

Posláním Poradny pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy ve Strakonicích je poskytovat manželům, snoubencům, rodinám i jednotlivcům odborné sociálně právní, psychologické a psycho-sexuologické poradenské služby, pomoc při řešení partnerských, rodinných, mezilidských vztahů a všestranně přispívat k tomu, aby manželství, rodina i jednotlivec plnili optimálně svou funkci a roli v rodině, ve smyslu zásad zákona o rodině a také svou občanskou funkci.

Poradna poskytuje podporu v rozvodovém a porozvodovém období a ke zvládání těchto období s maximálním ohledem na děti (slušný rozchod, bezproblémové kontakty dětí a rodičů).

Poradna se podílí na řešení sociálních, osobnostních i na psychologických stránkách zdravotních krizí klientů s cílem vytvořit relativní rovnováhu.

Cíle poradny

 1. přivést uživatele sociální služby k nalezení řešení náročné životní situace

 2. motivovat uživatele k činnostem, které vedou k zvládnutí nepříznivé sociální situace

 3. podpořit rozvoj samostatnosti uživatele sociální služby

 4. získat informace a rady pro zvládání náročných životních situací

 5. podpořit a provázet uživatele v náročných životních situacích

 6. trvale zvyšovat kvalitu poskytovaných sociálních služeb

 7. vytvořit v poradně klima vyhovující uživatelům i personálu poradny

Druhy poskytovaných sociálních služeb

Poradna poskytuje ambulantní sociální služby.

Kapacita služby – 2 v danou chvíli.

 • základní sociální poradenství

 • odborné sociální poradenství

Služby jsou poskytovány bezplatně.

Cílová skupina

 • děti a mládež ve věku od 6 do 26 let ohrožené společensky nežádoucími jevy

 • oběti domácího násilí

 • osoby ohrožené závislostí nebo závislé na návykových látkách osoby s chronickým duševním onemocněním

 • osoby v krizi

 • rodiny s dítětem/dětmi

Věková struktura cílové skupiny: bez omezení věku.

Doba poskytování sociálních služeb

Pondělí     7.30 – 18.00 hod.

Úterý         7.30 – 15.00 hod.

Středa      7.30 – 18.00 hod.

Čtvrtek      7.30 – 15.00 hod.

Pátek        7.30 – 14.00 hod.

Po domluvě s uživatelem sociální služby je možný jiný časový termín

Specifikace sociální služby

Služba je poskytována v prostorách Poradny pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy....ops ve Strakonicích, Palackého náměstí 97 ("malé" náměstí v sousedství banky Moneta). Prostory mají bezbariérový přístup. V nutných případech (např. nemožnost opustit domov, či jiné zařízení, nemocnici) i v terénu.

Služba je poskytována jako ambulantní.

Služba je poskytována bezplatně.

Služba je poskytována občanům celé České republiky i EU, mluvícím česky nebo slovensky. V případě jiného jazyka si klient přivede tlumočníka.

Služba je poskytována dle potřeb uživatele v otvíracích hodinách. Mimo otvírací dobu po domluvě s poskytovatelem na základě objednání.

Zásady (principy) poskytování sociálních služeb

Uživatel je v terapeutickém procesu v pozici rovnocenného partnera, poskytovatel respektuje jeho názor.

Uživatel je veden a povzbuzován k samostatnosti při řešení jeho problémů a v jeho rozhodování.

Uživatel je respektován ve své individualitě bez ohledu na etnický původ, sexuální orientaci, věk a sociální zařazení.

Při poskytování služby poskytovatel dbá na to, aby maximálně zohledňoval osobní a lidská práva a svobodu uživatele

Při poskytování sociální služby zaměstnanci zachovávají ke všem uživatelům stejný přístup, všichni uživatelé mají stejné příležitosti.

Služba je poskytována na základě dohodnuté zakázky, která je sestavena společně s uživatelem podle jeho vlastních potřeb, přání a cílů, je průběžně přizpůsobována a vyhodnocována

Zaměstnanci, podílející se na poskytování služby, mají jasně definovány své kompetence a z toho plynoucí odpovědnost za kvalitu služby.

Poskytovatel je odpovědný za bezpečné poskytování služby, klade důraz na prevenci, další vzdělávání zaměstnanců a hodnocení zaměstnanců.

Veřejnost je o službě odpovídajícím způsobem informována (www stránky, vizitky, letáky).

Metody a techniky poskytovaných sociálních služeb

Psychoterapie, psychologické poradenství - individuální, předmanželské, manželské a rodinné a psychosexuální, psychologické a sociální vedení, psychologická diagnostika

Edukativní poradenství

Osvětová, edukativní a přednášková činnost

Rodinná mediace

Zprostředkování dohod a poradenství v rozvodových a porozvodových vztahových problémech

Podpůrná krizová intervence

Spolupráce s navazujícími organizacemi

Poradenství náhradní rodiny a jejich podpora

Sociálně právní poradenství

Telefonické konzultace

Vytváření podmínek pro uplatňování vlastní vůle uživatelů služeb

Při poskytování sociální služby dbá poskytovatel na to, aby uživatelé služeb mohli v co možná největší míře uplatňovat vlastní vůli.

Uživatel je hned od začátku brán jako partner, což se odráží již v domlouvání zakázky – na čem chce uživatel pracovat. Zakázka se může v průběhu sezení, či v průběhu celého procesu využívání služby měnit dle potřeb uživatele (dle potřeb, možností, schopností řešit situaci, ve které se nachází).

Poskytovatel nejedná proti vůli uživatele, pokud není jeho vůle v rozporu s obecně závaznými předpisy (poskytovatel jedná dle zásad zákona evropské směrnice GDPR, o ochraně osobních údajů, je vázán profesní mlčenlivostí, mlčenlivosti je zbaven jen v případech policejního či soudního dožádání v rámci řešení trestních činů).

Při řešení sporných a problémových situací nabízí poskytovatel více variant.

Poskytovatel se domlouvá s uživatelem na řešení situace k jeho spokojenosti.

Místo poskytování sociálních služeb

Poradna se nachází ve Strakonicích, Palackého náměstí 97, 386 01 Strakonice ("malé" náměstí v sousedství banky Moneta). Zařízení poskytuje uživatelům příjemné a diskrétní prostředí.

Důvody a postup k odmítnutí zájemce o službu

Služba nemůže být poskytnuta osobám v těchto případech:

 • neposkytujeme sociální službu, kterou žadatel požaduje,

 • nepatří do naší cílové skupiny

 • nemáme volnou kapacitu

Pokud nemůže poradna poskytnout žadateli z výše uvedených důvodů sociální službu, vyhotoví o tom úřední záznam.

Sociální pracovnice poradny vede soupis odmítnutých zájemců o poskytnutí služby.

Pokud zájemce o sociální službu nesplňuje podmínky pro její poskytnutí, poskytovatel poskytne zájemci informace, které mu mohou pomoci při řešení jeho nepříznivé situace.

Na žádost žadatele pro něj poradna vyhotoví potvrzení o odmítnutí poskytnutí sociální služby s uvedením konkrétního důvodu odmítnutí.

 

Napište nám | Webmaster

© Poradna pro rodinu, manželství, mezilidské vztahy, psychosociální, pracovně-profesní oblast a osobnostní rozvoj, o.p.s. 2015

Nabídka služeb

Pomoc při utváření příznivého rodinného, manželského a partnerského života.

Pomoc při utváření uspokojivých mezilidských vztahů.

Pomoc při utváření vlastních pohledů, postojů k vnější realitě i sám k sobě.

Poradenskou péči v rodinných manželských a jiných mezilidských vztazích.

Pomoc při úpravě vzájemných vztahů rozvedených rodičů a jejich dětí.

V oblasti mezigeneračních vztahů v rodinách.

Hledání vlastních zdrojů a možných změn jako východisko z krize.